Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

pro žáky Gymnázia a Střední pedagogické školy v Nové Pace

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Gymnázium a Střední pedagogická škola v Nové Pace otvírá každoročně tři studijní obory. Osmileté gymnázium pro žáky z pátých tříd a pro absolventy základních škol čtyřleté gymnázium a studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Současně tedy školu navštěvují žáci ve věku 11 - 19 let. Na SPgŠ se jedná převážně o dívčí třídy.
 2. Ředitel školy vydává po projednání a se souhlasem pedagogické rady na základě zákona č.561/2004 Sb., § 30 školní řád, jenž předepisuje žákům určité normy chování a jednání. Doplňuje a konkretizuje i jiné právní normy o údaje, které v těchto obecných materiálech nejsou, nebo stanovují, že si je ředitelé škol určují sami.
 3. Školní řád pro žáky Gymnázia a Střední pedagogické školy v Nové Pace vychází z platných instrukcí a vyhlášek MŠMT ČR a zákonů upravujících vztah žáka ke škole a společnosti.

II. CHOVÁNÍ ŽÁKA VE ŠKOLE A PŘI ČINNOSTECH ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU, CHOVÁNÍ ŽÁKA MIMO ŠKOLU

A. Povinnosti žáků:

 1. Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na Gymnáziu a SPgŠ v Nové Pace zavázal řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené učebními osnovami, řídit se pokyny pedagogů i ostatních zaměstnanců školy a plnit uvědoměle všechny povinnosti stanovené tímto školním řádem.
 2. Dodržovat zásady kulturního chování. Zdravit učitele, zaměstnance školy a hosty pozdravem "Dobrý den". Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním. Ve styku s pedagogy, dalšími zaměstnanci i spolužáky se vyvarovat hrubých a vulgárních výrazů.
 3. Na začátku každého školního roku oznámit třídnímu učiteli adresu bydliště, adresu zákonných zástupců, rodné číslo a číslo občanského průkazu, svoji zdravotní pojišťovnu, a v průběhu školního roku jakoukoliv změnu v těchto údajích.
 4. Dbát o čistotu a pořádek a pomáhat udržovat pořádek ve škole a v jejím okolí. Dodržovat ve škole i mimo školu na akcích školou pořádaných všechna pravidla hygieny a bezpečnosti.
 5. Řídit se vnitřním řádem odborných učeben, laboratoří a tělocvičny.
 6. Na školních exkurzích, výletech, kurzech a jiných akcích pořádaných školou se řídit pokyny pedagogického pracovníka, popřípadě jiné osoby pověřené dozorem, a bez jeho souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních žáků nebo z určeného místa.

B. Žákům je zakázáno:

 1. Přinášet do školy tabákové výrobky, kouřit v areálu školy a v jejím blízkém okolí, totéž i při činnostech organizovaných školou mimo tyto prostory. Areál školy je vymezen železniční tratí a částí ulice Kumburská (od vlakové zastávky po ulici Česká).
 2. Přinášet, držet, distribuovat či užívat v areálu školy nebo při činnostech organizovaných školou alkohol či jiné návykové látky a škodliviny. Bude-li žák přistižen při distribuci drog, bude to neprodleně oznámeno jeho zákonným zástupcům a policii; u zletilých žáků policii. Tento žák může být potrestán ředitelem školy až podmíněným vyloučením ze studia. Při opakovaném přestupku může být ze studia vyloučen.
 3. Žvýkat žvýkačky při vyučování.
 4. Přinášet do areálu školy nebo na činnosti organizované školou věci, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků při vyučování.
 5. Při vyučování mít zapnuté mobilní telefony.
 6. Nosit do školy bez závažného důvodu větší peněžní částky, cenné věci. V nezbytném případě požádá žák ředitele školy o uložení peněžní hotovosti či cenností ve školním trezoru.
 7. Ponechávat v šatnách školy, sportovních zařízení nebo ve třídě peníze a cenné předměty.
 8. Vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování.
 9. Při ústním nebo písemném zkoušení napovídat, opisovat nebo používat nedovolených pomůcek.
 10. Před vyučováním, během přestávek a po vyučování otevírat a větrat okny učebny.
 11. Hrát jakékoliv karetní hry a hry o peníze a cenné věci.
 12. Nosit na kulturně výchovné pořady konané mimo třídu batohy a další věci školní a mimoškolní potřeby (učebnice, sešity, časopisy …), jídlo a nápoje.
 13. Používat při kulturně výchovných pořadech mobilní telefon.

C. Žák má právo:

 1. Na slušný a ohleduplný přístup ze strany pedagogů i ostatních pracovníků školy.
 2. Být v průběhu pololetí dvakrát klasifikován z ústního zkoušení (v předmětech s dotací 1hodiny týdně minimálně jedenkrát za pololetí).
 3. Na zdůvodnění klasifikace při ústním zkoušení.
 4. Být informování vyučujícím o výsledcích průběžné klasifikace.
 5. Požádat ředitele školy o přezkoušení, má-li on nebo jeho zákonný zástupce pochybnosti o správnosti klasifikace na konci 1. nebo 2. pololetí, a to do tří dnů ode dne, kdy se o jejím výsledku dozvěděl.
 6. Písemně si stěžovat řediteli školy, jestliže je přesvědčen, že rozhodnutí nebo příkaz pedagogického pracovníka je v rozporu se školním řádem, směrnicemi nebo instrukcemi týkajícími se chodu školy.
 7. Požádat ředitele školy o prostudování všech zákonů, vyhlášek a předpisů upravujících školskou problematiku.
 8. Požadovat po dohodě s vedením školy výuku volitelných předmětů dle svého zájmu.
 9. Požádat vyučující o konzultace v době mimo vyučování k objasnění, procvičení nebo prohloubení probíraného učiva.
 10. Předkládat žádosti třídnímu učiteli a řediteli školy.
 11. V době velké přestávky žádat v kanceláři školy o vydání různých dokladů a potvrzení.
 12. Být nejpozději do 14 dnů seznámen s výsledkem hodnocení písemné zkoušky.
 13. Dodržovat v průběhu výuky svůj pitný režim.

D. Povinnosti služby třídy:

 1. Oznámit na počátku vyučovací hodiny vyučujícímu jména nepřítomných žáků.
 2. Dbát, aby větrání okny bylo prováděno výhradně v době vyučování.
 3. Udržovat pořádek ve třídě a dozírat na něj v době vyučování a po jeho ukončení.
 4. Před vyučováním zajistit křídu a, není-li vyučujícími určeno jinak, připravit pomůcky.
 5. Na konci vyučovací hodiny smazat tabuli a provést úklid učebny.
 6. Na konci vyučování zkontrolovat uložení židlí na lavice.
 7. Závady zjištěné v učebně oznámit třídnímu učiteli nebo neprodleně vyučujícímu.
 8. Pokud se vyučující po zvonění do 10 minut nedostaví do výuky, ohlásit jeho nepřítomnost v ředitelně školy nebo u zástupce ředitele.

E. Zacházení se školním majetkem

 1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.
 2. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, pedagogů či jiných osob hradí zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil.
 3. Ztráty školních či osobních věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, o přestávce učiteli, který koná dozor. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí (ztráty z neuzamčených místností nebo skříněk pojišťovna nehradí).
 4. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce. Hodinky, šperky apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit (např. v hodině tělesné výchovy), svěřují je do úschovy vyučujícímu.

F. Bezpečnostní opatření

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
 2. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu nebo dozoru nebo svému třídnímu učiteli. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je nutno hlásit.
 3. Žákům je zakázáno přinášet do areálu školy nebo na činnosti organizované školou chemikálie, zbraně, výbušniny a věci, které by mohly být nebezpečné pro život a zdraví.
 4. Žákům je zakázáno manipulovat s plynovými a elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
 5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy a sportovní kurzy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 6. Při výuce v tělocvičně, v laboratoři, odborných učebnách respektují žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory, dané jejich vnitřními řády.

III. DOCHÁZKA DO ŠKOLY

 1. Žák je povinen docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všech povinných a volitelných předmětů, které si zvolil, nepovinných předmětů, do kterých byl přijat, a třídnických hodin.
 2. Pro vstup a k odchodu ze školy používají žáci určené vchody. V době od 7,30 hod. do 8,00 hod. a od 11,40 hod. do 16 hod. používají zásadně vchod u šaten. Při příchodu před 7,30 hod. a odchodu po 16 hod. používají žáci hlavní vchod.
 3. Po skončení vyučování se žáci ve škole nezdržují. Ve výjimečných případech (čekání na spoj apod.) mají k dispozici učebnu č. 55 v přízemí, a to do 16,15 hod. Hlavní vchod do budovy se uzamyká v16,30 hod. Po 16,15 hod. mohou žáci ve škole pobývat jen výjimečně, a to pouze za dozoru některého pedagogického pracovníka.
 4. Po příchodu do budovy se v šatnách přezouvají do přezůvek, odkládají si obuv a svršky a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují. V přezůvkách nevycházejí z budovy školy.
 5. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli nejpozději 5 minut před zahájením výuky ve třídě a mohli se včas připravit na výuku. Dodržují časový rozsah přestávek a dobu vymezenou na oběd ve školní jídelně.
 6. V době přestávek, s výjimkou polední přestávky a volných hodin uvedených v rozvrhu, není dovoleno odcházet z budovy školy.
 7. Po skončení vyučování žák uklidí své místo určené zasedacím pořádkem a uloží židli na lavici.
 8. Do jídelny odcházejí žáci samostatně. Aktovky a svršky si odkládají v šatně jídelny. V jídelně se řídí řádem jídelny a pokyny dozírajících pedagogů. Zachovávají všechna pravidla kulturního stolování.
 9. Omlouvání absencí:

  1. Vznikne-li u žáka nevolnost nebo lehký úraz v průběhu vyučování, nesmí bez omluvy opustit školu. Tuto absenci omlouvá vyučující či třídní učitel, event. člen vedení školy, který žákovi vydá propustku a odešle jej k lékaři. Jinak žáci navštěvují lékaře v době vyučování jen tehdy, prokážou-li, že není možné tuto návštěvu uskutečnit v době mimo vyučování. Opustí-li žák školu bez předchozí omluvy, bude jeho absence považována za neomluvenou i po dodatečném předložení omluvenky.
  2. Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka, popř. vychovatel DM. Zletilé žáky taktéž omlouvá zákonný zástupce, pokud třídnímu učiteli není zletilým žákem oznámen písemně nesouhlas s takovýmto postupem. V tomto případě zletilý žák omlouvá nepřítomnost sám.
  3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je nutno nejpozději následující den oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Při odjezdu z domova mládeže učiní oznámení třídnímu učiteli vychovatel.
  4. Nepřítomnost žáka pro nemoc, která trvala nejvýše dva dny, omlouvají zákonní zástupci žáka nebo vychovatel. Trvá-li nepřítomnost pro nemoc déle než dva vyučovací dny, může škola požadovat doložení nepřítomnosti ošetřujícím lékařem, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem. Zletilému žáku, který omlouvá nepřítomnost sám (viz bod 9 písm. b), tuto absenci potvrzuje lékař.
  5. Pokud zákonný zástupce při omluvě absence použije formulaci „rodinné důvody“, může třídní učitel žádat o konkretizaci vysvětlení této absence.
  6. Při návratu do vyučování je žák povinen předložit omluvenku bezodkladně třídnímu učiteli.
  7. Při předem známé absenci do dvou dnů žádá žák o uvolnění třídního učitele, na více dní (písemně) ředitele školy prostřednictvím třídního učitele.
  8. Pokud má být z vyučování uvolněn nezletilý žák, musí o to písemně požádat jeho zákonný zástupce. Zletilí žáci o uvolnění žádají osobně.
  9. Žáci, kteří absolvují autoškolu, budou z vyučování omluveni ve školním roce pouze 3x, další hodiny autoškoly si dojednají na dobu mimo vyučování.
  10. Při absenci nad 30% odučených hodin v předmětu může být žák na návrh vyučujícího dodatečně zdaného předmětu přezkoušen. Totéž platí i v předmětech s praktickými činnostmi (tělesná výchova, hra na nástroj apod.), kdy je žák sice přítomen, ale aktivně se výuky neúčastní.
  11. Ředitel školy může na návrh vyučujícího vyloučit žáka z účasti na akci pořádané školou.
  12. Ředitel školy může umožnit žákyni z důvodu těhotenství nebo mateřství a žáku zdravotně postiženému nebo dlouhodobě nemocnému přípravu a vykonání zkoušek v termínech, které stanoví.

IV. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

 1. Zákonní zástupci jsou informováni o studijních výsledcích a chování na třídních schůzkách.
 2. V případě udělování pochval nebo jiných ocenění a opatření k posílení kázně jsou zákonní zástupci žáka informováni neprodleně.
 3. Po dosažení zletilosti žáka je jeho dřívější zákonný zástupce informován pouze se souhlasem žáka. V případě, že třídnímu učiteli není oznámen písemně nesouhlas, má se za to, že žák s poskytováním informací souhlasí. Případný nesouhlas žáka s poskytováním informací třídní učitel zaznamená do třídního výkazu.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Školní řád pro žáky Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace je vyvěšen ve sborovně školy, na nástěnce ředitelství a na internetových stránkách školy. Pro potřebu žáků je k dispozici u třídních učitelů.
 2. Součástí školního řádu jsou i Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků školy.
 3. Součástí školního řádu jsou řády odborných učeben a tělocvičny, kde má činnost žáků zvláštní charakter a jsou zde stanovena zvláštní opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti žáků.
 4. Se školním řádem jsou žáci seznámeni třídním učitelem vždy na počátku školního roku, zákonní zástupci žáků na třídních schůzkách ve školním roce.
 5. Tento školní řád byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 29.8.2006 a nabývá účinnosti dnem 4.9. 2006. Tímto dnem se ruší platnost školního řádu pro žáky Gymnázia a Střední pedagogické školy v Nové Pace z 29.8. 2005.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář